December 17,2017 | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

Sabzevar Municipality

شهردار سبزوار و مدیران شهرداری در مدرسه مهریزی

شهردار سبزوار و مدیران شهرداری با حضور در مدرسه دخترانه مهریزی از نمایشگاه غذاهای سنتی این شهر بازدید کردند.