March 30,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

Sabzevar Municipality

یکی برای همه، همه برای یکی

مجموعه بزرگ شهرداری با اولویت وقابله و پیشگیری از با ویروس کرونا با ضدعفونی و گندزدایی ماشین آلات، تجهیزات و مبلمان شهری به پا خواست.