July 13,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

Sabzevar Municipality

جلسه ای به رنگ فرهنگ و تاریخ
نشست زنان نویسنده سبزوار
دیدار با شاهد زنده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی
شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سبزوار
بازدید میدانی از بزرگراه بریشم
بازدید از مسیل سیل بند
آن شب بارانی