اجرای عملیات زیر سازی کوچه های مسکن مهر فرهنگیان توحید شهر

در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در  سبزوار‌ ،‌ عملیات زیر سازی جهت اجرای آسفالت توسط خادمان مردم در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در حال انجام است .