بازدید میدانی از انجام عملیات آسفالت خیابان بهاران سبزوار

 رییس‌ و اعضای شورای شهر ، شبیری سرپرست شهرداری سبزوار ، درخشانفر معاون خدمات شهری ، جهانی مدیر حراست شهرداری و جمعی از مدیران مجموعه از انجام عملیات آسفالت خیابان بهاران سبزوار‌ بازدید کردند . 

در حاشیه این بازدید، سرپرست شهرداری سبزوار مهمترین اولویت کاری مجموعه شهرداری را جلب رضایت شهروندان دانست و تاکید کرد: این مهم با انجام کارشناسی وظایف توسط مدیران، کارشناسان و کارکنان میسر خواهد شد.