سبزوار در مسیر توسعه

 

در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در  سبزوار‌ ،‌ عملیات آسفالت در فرید خراسانی ۱۹ ، کوچه شهید نصر آبادی ، مدرس ۲۵ و پایان آسفالت کوچه مطهری ۱۲ توسط خادمان مردم در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار انجام گرفت.

 

شایان ذکر است همشهریان محترم سبزواری میتوانند درخواست های خود را از شهرداری از طریق اپلیکیشن چشم شهروند، سایت http://137.sabzevar.ir و یا تلفن ۱۳۷ مطرح و پیگیری نمایند