لایحه تقدیمی شهرداری سبزوار در خصوص عوارض پذیره نویسی اداری و غیره

مصوبه مذکور در سی و دومین جلسه هیئت تطبیق شهرستان مورد تایید و طی نامه شماره ۳۸۳۹/۱/۳۸۲۴ مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ به شورای اسلامی شهر اعلام شده است