فرم ارتباط با شهرداری سبزوار

جهت ارتباط بهتر با شما از وارد کردن نام های مستعار خودداری کنید
جهت دریافت پاسخ و ارتباط با شما وارد کردن تلفن تماس اجباری است
جهت تسریع در پاسخگویی به همه پیام ها سعی شود متن پیام کوتاه و مختصر باشد

CAPTCHA