[بدون عنوان]

جناب آقای کوشکی

شهردار محترم سبزوار

 

سلام علیکم

 احتراما شورا در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه ای رسمی خود با تغبیر بودجه ۱۴۰۰ شهرداری و سازمانهای وابسته در قالب ۸ بند در تباصر ۲-۳-۴-۵-۷-۱۱-۱۳ (به پیوست دو برگ) موافقت نمود.‌ضمناً مصوبه مذکور در سومین جلسه هیئت تطبیق شهرستان مورد تایید قرار گرفت و طی نامه شماره۳۸۳۹/۱/۳۱۶ مورخ  ۱۴۰۰/۲/۷ به شورا اعلام شده است.

 

 کاظم کرامت

 رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار

 

 “تباصر اصلاحی”

 

پیرو ابلاغ بودجه مصوب ۱۴۰۰ شهرداری سبزوار و سازمان های تابعه ، اصلاحیه ۸ بند از تباصر بودجه مصوب ۱۴۰۰ که طی نامه شماره ۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ به شهر داری ابلاغ شد به شرح اعلام می گردد.

 تبصره ۲ بند ج: در راستای تسهیل و تسریع در امور جاری و مالی به شهرداری سبزوار اجازه داده می‌شود در خصوص آراء قطعیت یافته دعاوی حقوقی و کیفری با در نظر گرفتن قوانین منع توقیف اموال شهرداری و مجازات اسلامی بر حسب مورد مبلغ آراء مذکور را در صورت عدم نقدینگی، از محل فروش املاک در اختیار آیین نامه مالی شهرداری پرداخت نماید و گزارش این هر سه ماه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 تبصره ۳ بند ج:  هزینه‌کرد فصل پنجم مصارف اقتصادی برابر شیر نامه کمک‌های بلاعوض شهرداری ابلاغیه سازمان شهرداریها و دهیاریها با دستور شهردار و تایید شورای اسلامی شهر قابل پرداخت خواهد بود

 تبصره ۴ ج: شهرداری سبزوار می‌تواند به جهت تامین اعتبارات مورد نیاز و پرداخت هزینه های عمرانی، خدماتی، اداری، فرهنگی و حقوقی از کلیه حسابهای بانکی شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداری برداشت و استقراض نماید به جز حساب پارکینگ و گزارش این بند هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 تبصره ۵ بند د:  شهرداری مکلف است در راستای افزایش وصول عوارض ناشی از درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۰ حداقل یک بار نسبت به پرداخت جوایز به شهروندان نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و خودرو و بهای خدمات پسماند و صنفی به موقع اقدام نموده اند با اجرای طرح شهر زندگی تا سقف ۳ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۵۰۳۰۳ بر اساس شیوه نامه شهر زندگی تصویبی شورای اسلامی شهر اقدام نماید شیوه‌نامه شهر زندگی حداکثر تا فروردین ۱۴۰۰ باید به شورا ارسال گردد.

 تبصره ۷ بند ۱: به شهرداری و سازمانهای وابسته اجازه داده می‌شود به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نسبت به قبول هدایا و اعانات بنا به شهرداری و سازمان ها تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال اقدام نماید.

 تبصره ۱۱ بند ۱: شهرداری مکلف است در راستای ماموریت های اجتماعی و فرهنگی بودجه عملیاتی مطابق تقویم فرهنگی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال جهت انجام امور فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، گردشگری، مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر به شرح ذیل پرداخت نماید.

 تبصره ۱۳ بند ۱: شهرداری مکلف است به منظور اطلاع رسانی به شهروندان به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداریها برابر مقررات اقدام نماید و بودجه مصوب را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ در سایت شهرداری به صورت کامل بارگذاری نماید.

 تبصره ۱۳ بند و:  شهرداری مکلف است حداکثر دو ماه از ابلاغ بودجه وضع موجود خود را از لحاظ پرسنل اعم از رسمی شرکتی قراردادی و … طبق هر ضوابطی که بکارگیری شده‌اند به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. (تعداد و اسامی)