آسفالت میدان کتاب در توحید شهر

این میدان که به منظور کاهش تصادفات و خطرات احتمالی و با هدف دسترسی راحت تر به خیابان های مجاور در توحید شهر در حال اجراست توسط سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری آسفالت شد .