اجرای عملیات زیر سازی حاشیه شرقی کال عیدگاه سبزوار+عکس

در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در  سبزوار‌ ،‌ عملیات زیر سازی حاشیه شرقی کال عید گاه جهت اجرای آسفالت توسط خادمان مردم در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در حال انجام است .