اقدامات اولیه ی فوریت های خدمات شهری شهرداری سبزوار در محله ی قدس

اقدامات اولیه ی فوریت های خدمات شهری شهرداری سبزوار در محله ی قدس در راستای طرح خدمت علوی