المان های نوروزی ۱۴۰۲

تصاویری از المان های نوروزی سال ۱۴۰۲‌ ، نصب شده در سطح شهر توسط شهرداری سبزوار