بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری سبزوار از کارخانه آسفالت

"راستای ارزیابی کمی و کیفی تولیدات آسفالت 

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری سبزوار از کارخانه آسفالت 

 

 ظهر امروز رییس و اعضای شورای شهر سبزوار ، شبیری سرپرست شهرداری و رییس‌ سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار و دیگر مدیران با حضور در کارخانه آسفالت شهرداری از مجموعه کارخانه آسفالت، روند پخت و تولید آسفالت بازدید و کمیت و کیفیت آسفالت را مورد بررسی قرار دادند