بازدید مهندس رجب زاده شهردار سبزوار از آخرین مراحل آماده سازی شهربازی سبزوار

مهندس رجب زاده شهردار سبزوار به همراه آقای ارغیانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری  از آخرین مراحل آماده سازی شهربازی سبزوار جهت بازگشایی بازدید کردند .