بازدید میدانی شهردار سبزوار از بزرگراه پیامبر اعظم (ص)

بازدید شبانه مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار ، صائمی نسب معاون فنی و عمرانی شهرداری ، رییس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری و جمعی دیگر از مدیران از پروژه احداث آیلند پیامبر اعظم (ص)