بازدید میدانی مدیران شهری از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری سبزوار

 

روز گذشته با حضور رییس دامپزشکی سبزوار ،نماینده معاونین بهداشتی علوم پزشکی و مرکز بهداشت ، جانشین معاونت خدمات شهری شهرداری ،رییس و مدیران سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی و مدیران اتحادیه قصابان سبزوار از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بازدید شد. 

 

در این بازدید روند بازسازی و عملیات عمرانی کشتارگاه راهکارها و نکات بهداشتی به پیمانکار مربوطه ارائه و به پیمانکار مربوطه ابلاغ شد که در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.