با کاسبان متخلف خیابان رضوی برخورد می شود

 

کاسبان خیابان رضوی سبزوار زیر ذره بین نظارت و بازدید روزانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه میوه و تره بار قرار گرفته اند.

 

در این راستا برخی از کسبه خیابان رضوی مبادرت به اشغال پیاده رو کرده اند که باعث ایجاد مزاحمت برای عابرین شده لذا در این راستا طی ماه جاری اخطارهای کتبی به کاسبانی که به اخطارهای شفاهی توجهی نداشته اند داده شده است.

 

همچنین تاکید می شود در صورت مشاهده و تکرار مجدد، موضوع به کمیسیون بند 20 ماده 55 ارجاع و با کاسبان متخلف برابر قانون برخورد می شود.