برگزاری جلسه برنامه ریزی در جهت ارتقا فضای شهری محلات کم برخوردار سبزوار

برگزاری جلسه برنامه ریزی در جهت ارتقا فضای شهری محلات کم برخوردار سبزوار با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار و مدیران مجموعه شهرداری در سالن جلسات