سبزوار در مسیر توسعه اجرای آسفالت امامت ۱۲

در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در سبزوار‌ ،‌ عملیات آسفالت کوچه امامت ۱۲توسط خادمان مردم در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در حال انجام است .

شایان ذکر است همشهریان محترم سبزواری میتوانند درخواست های خود را از شهرداری از طریق اپلیکیشن چشم شهروند، سایت http://137.sabzevar.ir و یا تلفن ۱۳۷ مطرح و پیگیری نمایند .