پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری هفته دولت در شهرداری سبزوار