یکشنبه های خدمت علوی

یکشنبه های خدمت علوی

«فوریت های خدمات شهری شهرداری سبزوار»

محله قدس

 با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار و مدیران شهرداری

۱۵مردادماه ۱۴۰۲