یکشنبه های خدمت علوی )محله صالح آباد سبزوار + عکس

یکشنبه های خدمت علوی در محله صالح آباد سبزوار

فوریت های خدمات شهری شهرداری

 با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار و مدیران شهرداری