یک واحد تجاری به جهت سد معبر و مزاحمت برای شهروندان پلمپ گردید

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی بر اساس رسالت خود به واحد‌های تجاری که نسبت به سد معبر اقدام نموده اند چندین بار اخطار شفاهی و دو مرحله اخطار کتبی ارائه و کسبه ای که به اخطار های فوق توجهی ننمایند موضوع به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ارجاع و به جهت ایجاد مزاحمت برای شهروندان کمیسیون ذکر شده اقدام به تصمیم گیری و صدور رای می نماید . 

 

 در همین راستا یک واحد تجاری برابر با رای کمیسیون بند 20 به جهت سد معبر در پیاده رو و مزاحمت برای شهروندان توسط عوامل اجرایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری پلمپ گردید.