نشست تعاملی شهرداری سبزوار ودانشگاه حکیم سبزواری برای وصول مطالبات شهری

نشست تعاملی شهرداری سبزوار ودانشگاه حکیم سبزواری برای وصول مطالبات شهری

 

به منظور تعیین تکلیف و بررسی وضعیت مطالبات جاری و معوق از دانشگاه حکیم سبزواری جلسه ای تعاملی با حضور شهردار سبزوار، روشنفکر عضو شورای شهر و سرپرست توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران شهرداری و دانشگاه حکیم سبزواری در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

در این جلسه ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات در خصوص چگونگی وصول مطالبات شهرداری از دانشگاه حکیم سبزواری، بر لزوم وصول مطالبات معوق شهرداري جهت برنامه ريزي و هدف گذاري مناسب برای ارائه خدمات کمی و کیفی بهتر به شهروندان از اين گذر تأکيد شد.